Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou 
IMAGEWELL, s.r.o.

 

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

 

    1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť IMAGEWELL, s.r.o. , so sídlom: Zochova 16, 811 03 Bratislava, IČO: 35 787 929, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 21697/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje:  
E-mail: gdpr@imagewell.eu
Telefónne číslo: +421 2 5564 5361
Prevádzkovateľ má poverenú osobu, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na nasledovnej adrese prevádzky Prevádzkovateľa: Betliarska 8/A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka alebo elektronicky na e-mailovej gdpr@imagewell.eu

 

    2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej kúpnej, nájomnej, pracovnej prípadne inej nepomenovanej zmluvy, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva výlučne v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. 

Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje potrebné pre realizáciu úloh a činností Prevádzkovateľa ako spoločnosti, ktorej obchodná činnosť spočíva najmä v tlačiarenskej činnosti, vytváraní grafických návrhov, vo výrobe širokej škály reklamných nástrojov, prenájme reklamných plôch a ďalších súvisiacich činností (napr. zameranie, výroba, inštalácia a pod.). Pre účel realizácie činnosti v zmysle predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa trvalého prípadne prechodného pobytu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu, prípadne fotografia a pod.

Prevádzkovateľ spracúva aj všetky osobné údaje potrebné pre plnenie povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a to najmä: štátne občianstvo, dosiahnuté vzdelanie, číslo bankového účtu, mesačná mzda, výška odmien, dochádzka, pracovné zaradenie sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách a pod.

 

    3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, osobné údaje môžu v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré boli oprávnené Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť. 

 

    4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:


    • spracúvanie osobných údajov v rámci plnenia zmluvných povinností t.j. v rámci realizácie tlačiarenskej činnosti, vytvárania grafických návrhov, výroby širokej škály reklamných nástrojov, prenájmu reklamných plôch a ďalších súvisiacich činností (napr. zameranie, výroba, inštalácia a pod.);
    • zasielanie newslettera a ponuka služieb prípadne aktuálnych akcií v rámci marketingu;
    • organizácia spoločenských a/alebo športových udalostí v spojení s marketingovými aktivitami Prevádzkovateľa;
    • organizácia spotrebiteľských súťaží;
    • spracúvanie osobných údajov v rámci vedenia personálnej a mzdovej agendy;
    • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva; 
    • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
    • evidencia a archivovanie; 
    • riešenie prípadných súdnych sporov;
    • výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a pod.

 

    5. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je najmä uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmlúv; oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa; a súhlas dotknutej osoby (napr. pre účely marketingu). 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov sú aj osobitné zákony a to najmä právne predpisy upravujúce resp. dotýkajúce sa činností súvisiacich s poskytovaním služieb Prevádzkovateľom a to najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom predchádzania zmene povahy majetku alebo prevodu majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, ako aj za účelom predchádzania utajeniu alebo zakrytiu pôvodu alebo povahy majetku, ako aj zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registraturách za účelom archivácie projektovej dokumentácie súvisiacej s činnosťami Prevádzkovateľa.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov sú aj právne predpisy týkajúce sa plnenia zákonných povinností zamestnávateľa, najmä odvodových povinností podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel uzatvorenia zmluvy resp. plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ s Vami najmä neuzatvorí kúpnu alebo pracovnú zmluvu resp. inú nepomenovanú zmluvu. 

 

    6. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie a pod. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované spracúvanie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie za účelom prispôsobenia svojich produktov a služieb konkrétnym potrebám a záujmom svojich zákazníkov. Vďaka profilovaniu môže Prevádzkovateľ ponúknuť dotknutej osobe produkty a služby, ktoré sú pre ňu prispôsobená a z dostupných ponúk sa zobrazujú predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám dotknutej osoby, prípadne môže Prevádzkovateľ vytvárať a prezentovať ponuky alebo zľavy, ktoré nie sú k dispozícii ostatným zákazníkom.

 

    7. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. 

V prípade udelenia súhlasu je súhlas udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu, ak priamo v udelenom súhlase so spracúvaním osobných údajov nie je uvedené inak.
Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

    8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE ICH PRÍJEMCOV 

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia, pričom nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:


    • prevádzkovateľ platobnej brány;
    • poskytovatelia IT služieb a služieb súvisiacich s online marketingom;
    • správca interného fakturačného systému;
    • správca interného manažérskeho systému riadenia
    • poskytovatelia kuriérskych služieb;
    • daňoví poradcovia a audítori;
    • advokátske kancelárie;
    • orgány verejnej moci;
    • prípadne ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, pričom údaje o konkrétnych osobách spracúvajúcich Vaše osobné údaje Vám môže byť poskytnutý na požiadanie. 

 

    9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:


    • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom, 
    • právo na opravu osobných údajov,
    • právo na výmaz osobných údajov, 
    • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
    • právo na prenosnosť osobných údajov,
    • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
    • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
    • právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), 
    • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese prevádzky Prevádzkovateľa: Betliarska 8/A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka alebo elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@imagewell.eu.

 

    10. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu gdpr@imagewell.eu, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje.


V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: gdpr@imagewell.eu.

 

    11. AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám v prípade k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525


Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
 

Táto internetová stránka používa súbory cookies na uľahčenie vášho nakupovania. Súhlasíte s používaním týchto súborov?