Obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti IMAGEWELL, s.r.o.,


1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je IMAGEWELL, s.r.o., so sídlom
Zochova 16, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 787 929, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 21697 /B (ďalej len "predávajúci") a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
IMAGEWELL, s.r.o., so sídlom Zochova 16, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 787 929,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 21697 /B
DIČ: 2020278392
IČ DPH: SK2020278392
Prevádzka:
IMAGEWELL, s.r.o.
Betliarska 8A, Bratislava 85107
Telefón: +421 905 893 160
Email: info@imageposter.eu
Banka dodávateľa: UNICREDIT BANK
IBAN: SK73 1111 0000 0013 1145 8005
SWIFT: UNCRSKBX
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 29, 827 99 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172 02/ 58272 172, 02/58272 104 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a
reklamačnýmipodmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi
úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)


1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie
zmluva,na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s
predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo
treťou osobou na základe ich dohody.


1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu,
ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným
právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné
služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.


1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa
nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k
dodaniu tovaru.


1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch
Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom
príslušného súdu.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a
odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného
kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).


2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len
„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby
zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.


2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka a je
zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.


2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej
dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre
kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri
a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.


2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej
podobe kupujúcemu.


2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval
pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa
reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať
sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,
akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude
povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania
reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty
informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10
ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o
službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa
prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo
predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o
spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na
dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu
o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej
zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a
reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy
vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo
je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a
reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v
týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu
dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a
reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho.


2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných
nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o
nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných
podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.


3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom
emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na
odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).


3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať
tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci
doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci
už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od
kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie
ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od
kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je
povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia
od kúpnej zmluvy kupujúcemu.


3.4. Dodacia lehota na výrobky okrem akrylového skla je 5 až 6 pracovných dní po dni objednania.
Na akrylové sklo je to 10 pracovných dní po dni objednania. Objednanie cez "prednostnú výrobu"
je do 4 pracovných dni po dni objednania.


4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.


4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami.


5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na
internetovej stránke elektronického obchodu.


5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať
vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak
predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby
dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto
dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.


5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.


5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom
ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé
aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami používaného zobrazovacieho zariadenia.


5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,
povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase
pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom
rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim
dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len
„Časový rozsah“).


5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci
je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre
prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a
doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť
predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom
doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na
Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie
protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou
splnomocnenou kupujúcim.


5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v
Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od
kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na
pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.


5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v
prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a / alebo v prípade
ak zásielka nie je kompletná (nižší počet tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca
predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru,
ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou
alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a
reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V
prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.


5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.
týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.


6. Kúpna cena
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená
v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia
objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase
odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s
informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na
uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne,
aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.


6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na
internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.


6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru
na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci
je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.


6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci
tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia
osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,
povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní
kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len
súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.


8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho
zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu
vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných
podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred
odoslaním objednávky.


8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný
reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a
servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu
alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.


8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8
týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným
poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde
možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej
zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním
objednávky prečítať ich.


8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


8.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady
tovaru, zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.


8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho
v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí
predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo
forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na
reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o
uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a
rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633
Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej
výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených
osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.


8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom,
kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto
údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie. 


8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo
ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c)
týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na
vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou
predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť
predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka
tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej
potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote,
najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.


8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru
vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom
je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach,
ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622
Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o
uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa
doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať
uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v
zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba
povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších
prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku
reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba
reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo
má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo
stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska
určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie
tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.


8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle
na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného
posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením
preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je
povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim
upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva
uzatvorená, musel vedieť.


8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými
alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do
konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou
zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu
v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto
druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho
prevzatia kupujúcim.


8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie
kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,
prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po
ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom,
resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.


8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady
stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch
a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom
spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo
e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.


8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu
záručnej opravy tovaru.


8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená
informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a
tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu
od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.


8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.


8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol
byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho
podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim
spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením
kúpnej ceny za tovar.


8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a
v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných
podmienok.


8.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dva krát.


8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako
troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.


8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje
právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a
obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné
opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.


8.33. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho
so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim
IMAGEWELL, s.r.o je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 29, 827 99
Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na
ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre
riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/


8.34. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri
spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú
poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
* Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka č.803/S
* GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO:
36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka č.9084/S
* Slovak Parcel Service S.R.O., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
zapísaná v Obchod nom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka č. 3215/B
* UPS SCS (Slovakia) s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35732148, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka č. 15953/B


8.35. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Táto internetová stránka používa súbory cookies na uľahčenie vášho nakupovania. Súhlasíte s používaním týchto súborov?